BARILLA BAVETTE 500 GR.

1,50

BARILLA FARFALLE 500 GR.

1,50

BARILLA FUSILLI 500 GR.

1,50

BARILLA PENNE RIGATE 500 GR.

1,50

BARILLA PIPE RIGATE 500 GR.

1,50

BARILLA SPAGHETTI Nº 5 500 GR.

1,50

BARILLA SPAGHETTI Nº 7 500 GR.

1,50

BARILLA TAGLIATELE PAGLIA E FIENO 500

2,25

BARILLA TAGLIATELLE 500 GR.

2,50

BARILLA SPAGHUETTI INTEGRAL Nº 5 50O GR.

2,40